เกี่ยวกับเรา

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ทำงานในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งด้านการอบรมธรรมะ

  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการพุทธธรรมและจิตวิทยา

ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตนและสังคม