โรงเรียนสุรนารีวิทยา ตำบลในเมือง อำเอภเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา ตำบลในเมือง อำเอภเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการค่าย “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตดีงาม” หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน สถานที่อบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ คน ครู ๑๑ คน พระวิทยากร ๗ รูป ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

—————————–

โดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
๑.พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. หัวหน้าพระวิทยากร
๒.พระปลัดอัคภูมิ อคฺคจิตฺโต พระวิทยากร
๓.พระไพรัช เขมจารี พระวิทยากร
๔.พระสุจินดา สุทฺธิจิตโต พระวิทยากร
๕.พระญาณกร ญาณวํโส พระวิทยากร
๖.พระสมนึก ธีรวโร พระวิทยากร
๗.พระเดชณรงค์ ปวรเมธี พระวิทยากร