โครงการสานสัมพันธ์วันเด็ก ปี ๒๕๖๔ โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร และ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ วัดจันทนาราม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา