ท่ามกลางป่า ขุนเขา ลำเนาพฤกษ์…

ท่ามกลางป่า ขุนเขา ลำเนาพฤกษ์
ท่ามกลางศึก ใน-นอก บอกความหมาย
ท่ามกลางโลก สวยงาม นานกลับกลาย
ท่ามกลางสาย หมอกหนา นภาเพลิน