โรงเรียนวัดหนองแจง

วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เนื่องด้วยโรงเรียนวัดหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดโครงการค่ายการปฏิบัติหลักธรรมพระพุทธศาสนา “DEAR Camp เพื่อชีวิตดีงาม” หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

สถานที่อบรม ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีผู้เข้าร่วมอบรม ๙๑ คน ครู ๖ คน พระวิทยากร ๙ รูป ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ถึง มัธยมศึกษาที่ปี ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
๑.พระสมชาย ปภาโส หัวหน้าพระวิทยากร 
๒.พระไพรัช เขมจารี พระวิทยากร
๓.พระประยุทธ อริยวํโส พระวิทยากร
๔.พระญาณกร ญาณวํโส พระวิทยากร
๕.พระสมนึก ธีรวโร พระวิทยากร
๖.พระสุจินดา สุทฺธิจิตโต พระวิทยากร
๗.พระมหาสุพจน์ สุวณฺณชโย พระวิทยากร
๘.พระศุภกิตติ์ สุเมโธ พระวิทยากร
๙.พระเดชณรงค์ ปวรเมธี พระวิทยากร