โรงเรียนวัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เนื่องด้วย โรงเรียนวัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จัดโครงการค่ายพุทธพุตรตามโครงการจาริกวัด จารึกธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานที่อบรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐๐ คน ครู ๒๐ คน พระวิทยากร ๕ รูป ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

—————————–
โดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
๑.พระปลัดอัคภูมิ อคฺคจิตฺโต หัวหน้าพระวิทยากร
๒.พระไพรัช เขมจารี พระวิทยากร
๓.พระไสว โสภโณ พระวิทยากร
๔. พระสมนึก ธีรวโร พระวิทยากร
๕.พระมหาประธาน ธีรธมฺโม พระวิทยากร

—————————–
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมฯแห่งธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต

#กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
#ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
#อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่กดไลค์
#อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่กดแชร์

CR: ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ เพื่อชีวิตดีงาม