วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วันที่ ๑๐ – ๒๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วยวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดโครงการบรรพชาสามเณร-ศีลจาริณีฤดูหนวด (ปีที่ ๘ ) เฉลิมพระเกียรติและสืบทอดพระพุทธศาสนา สถานที่อบรม ณ วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีสามเณรเข้าร่วมโครงการ ๑๘ รูป ศีลจาริณี ๘ คน พระวิทยากร ๔ รูป ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

—————————–

โดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

๑. พระปลัดอัคภูมิ อคฺคจิตฺโต หัวหน้าพระวิทยากร

๒.พระมหาอัคพล ญาณธีโร

๓. พระไพรัช เขมจารี

๔.พระสุจินดา สุทฺธิจิตโต