พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก

ย้อนอดีตรำลึกความทรงจำ จุดกำเนิดแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ยุคใหม่ ให้ทันโรคทางใจแก้ไขทุกข์ของผู้คนให้ทันท่วงที…

พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก

พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์

โดย พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

การก้าวไปข้างหน้าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล มีความจำเป็นมากที่พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของสื่อออนไลน์เพื่อเป็นน้ำดีแทรกไว้ในสื่อร้อนๆ ที่กำลังพาคนหลงไปกระแสของอารมณ์จนทำให้ขาดสติ

การสื่อสารอย่างมีสติ จะช่วยลดการเบียดเบียนกันอันจะเกิดจากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่

จึงขอเล่าย้อนกลับไปในโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  รุ่น ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ประเทศอินเดีย  โครงการนี้มีสโลแกนน่าฟังว่า

“ย้อนยุค ปลูกอุดมการณ์  ดูงานพระอริยสงฆ์ สานตรงต่อพระพุทธปณิธาน”

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มต้นโดยเจ้าคุณอาจารย์พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และอีกหลายวัดในแดนพุทธภูมิ  โดยได้รับการสนับสนุนจากดร.สุภชัย วีระภุชงค์  เลขาธิการ  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖  โดยแต่ละรุ่นนั้นจะมีการคัดเลือกพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศไทยจำนวน ๒๓ รูป, กัมพูชา ๒ รูป, ลาว ๒ รูป และเวียดนาม ๑ รูป รวม ๒๘ รูป  เพื่ออบรมวิชาการด้านต่างๆ เช่น  การสื่อสารมวลชน  เป็นต้น ในดินแดนพุทธภูมิ  เพื่อให้ท่านได้นำความรู้เหล่านั้นไปดำเนินการเผยแผ่และพัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเขตสุวรรณภูมิต่อไป


พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) 
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา


หนึ่งในวิชาการที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ก็คือ “การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา”  โดยได้นิมนต์พระวิทยาการจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ วัดสระเกศ นำโดยพระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี, พระมหาวีระพันธุ์  ชุติปัญโญ และ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร)

โดยในครั้งนั้น พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร) ได้กล่าวว่า “พระธรรมทูตแต่ละท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ล้วนแต่มีความรู้  ความสามารถ เป็นเจ้าคณะปกครอง  เพียงแต่ยังไม่รู้วิธีการนำความรู้เหล่านี้ออกมา  การเขียนจะช่วยเหลือท่านได้  เพราะแค่ท่านเดินทางในอินเดียแล้วได้เรียนรู้วิธีการจดบันทึก  นั่นก็เท่ากับเป็นการเริ่มต้นงานเขียนแล้ว”

พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร ผู้ดูแลฝ่ายวิชาการได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปว่า “การเขียนหนังสือ “พุทธพลิกโลก” มาจากประสบการณ์ตลอด ๓ เดือนในดินแดนพุทธภูมิของพระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมอบรมเขียนขึ้น หลังจากเดินทางเพื่อเปิดเผยประสบการณ์ตรง และความรู้สึกจากการได้ใช้ชีวิตสัมผัสกับละอองบารมีในดินแดนต้นกำเนิดที่เต็มไปด้วยรอยพระพุทธบาท และรอยเท้าของเหล่าพระอริยสงฆ์ ว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างไร โดยได้รับการอุปถัมภ์จากดร.สุภชัย วีระภุชงค์และคณะชมรมโพธิคยา ๙๘๐”

สำหรับ พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ ปัญญานันโท หนึ่งในพระบัณฑิตเผยแผ่จากวัดพระธาตุผาเงา  จังหวัดเชียงรายถามด้วยความสนใจ  “ทำอย่างไรจะเกิดอารมณ์อยากเขียนธรรมะเผยแผ่ธรรม ”


พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี เจ้าของนามปากกา “กิตติเมธี “

พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี เจ้าของนามปากกา “กิตติเมธี”  ตอบประเด็นนี้ว่า  “การเขียนบางทีไม่ต้องสร้างอารมณ์ก่อนแล้วจึงค่อยลงมือเขียน  เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เขียน  แต่เรามาลองฝึกเขียนจนกว่าจะเกิดอารมณ์ดีกว่า  เพราะตอนนี้เรามาอยู่ที่แดนพุทธภูมิแล้ว  เชื่อว่าเราจะเขียนด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพุทธคุณได้ไม่ยาก”

ส่วนพระอาจารย์ใส  สุรปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิพฤกษาราม จ.สุรินทร์ ถามต่อ “เคยทดลองเขียนแล้วแต่โดนหาว่าภาษาลูกทุ่ง  ไม่มีความเป็นวิชาการ  เลยไม่กล้าเขียน” 


ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ในประเด็นนี้พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ เจ้าของนามปากกา “ชุติปัญโญ” ได้กล่าวว่า “การใช้ภาษาเราอาจไม่ได้ดีมาแต่เดิม  แต่เมื่อเราฝึกฝนอย่างจริงจังผ่านการเรียนรู้จากนักเขียนอื่น เช่น หลวงพ่อพุทธทาส, พระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลเป็นต้น แล้วสร้างงานเขียนที่เป็นของเราเองในแบบของเราได้ในที่สุด” 


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

และสรุปท้ายด้วยพระมหาประสิทธิ์  ญาณัปปทีโป  เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา” ได้สรุปต่อว่า “การถูกต่อว่าถือว่าเป็นเครื่องพัฒนางานของเรา  ต้องถามตัวเองว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการเขียน  แล้วไม่ว่าจะโดนตำหนิกี่ครั้งเราจะไม่ล้มเลิกง่าย  เพราะเรามีจุดหมายที่การเขียนให้สำเร็จ”

พระมหาประสิทธิ์  ญาณัปปทีโป  เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา”


จากความสนใจ ใส่ใจและเข้าใจความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถือเป็นเหตุผลหลักในการจัดการอบรมครั้งนี้ จนทำให้เกิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านงานเขียนที่ตรงใจผู้อ่านในการแก้ปัญหาความทุกข์ได้ทันท่วงทีในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ และตามเพจเฟซบุ๊กของพระอาจารย์แต่ละท่านผู้ได้เรียนรู้เทคนิกการเขียนเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจง่าย เพื่อนำไปใช้ในการเผยแผ่ธรรมให้นำสมัย 

หน้าพระไตรสรณคมน์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์ที่ได้อบรมการเขียนในโครงการพระนักเขียน กับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ วัดสระเกศ ผ่านไปหลายรุ่นหลายร้อยหลายพันรูป

ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ทำหน้าที่สื่อธรรมะจากพระพุทธเจ้ามายังคนทุกข์ให้ย่อยง่าย ใช้ได้จริงมาโดยตลอด ผ่านการอบรมคนทำงาน ครูบาอาจารย์ นักการศึกษา ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนเด็กและเยาวชน


หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ซึ่งในปัจจุบัน ก็ประจักษ์ชัดแล้วว่า โครงการพระนักเขียนได้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมในยุคออนไลน์ที่สร้างผลงานคุณภาพที่ผสมทั้งงานเขียนทางวิชาการด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเกิดขึ้นในสังคมไทย  

ซึ่งทางผู้จัดและทีมงานทุกท่านเชื่อว่าในอนาคตจะมีพระนักเขียนที่สร้างผลงานอันสามารถถ่ายทอดความรู้จากแดนพุทธภูมิที่จะช่วยพัฒนาจิตใจคนไทยให้ก้าวหน้าไกลในโลกได้อย่างแน่นอน

พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙ ผู้เขียน

  • งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านงานเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ และตามเพจเฟซบุ๊กของพระอาจารย์แต่ละท่านก็เพื่อเป็นการสื่อธรรมให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้แก้ทุกข์ได้ทันท่วงที ขณะที่พระสงฆ์ก็ได้ใช้สื่อในทางสร้างสรรค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมให้นำสมัย  

พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก

พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ 


คอลัมน์ “ท่องเที่ยวโลกกะธรรม” หน้าพระไตรสรณคมน์ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒


ที่มา:https://www.manasikul.com