พระธรรม พระทำ เพื่อชีวิตดีงาม


นิทรรศกาลหนังสือธรรมะ ของพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะ อบรมธรรมะนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการ


พระธรรม พระทำ เพื่อชีวิตดีงาม #1

พระธรรม พระทำ เพื่อชีวิตดีงาม #2

พระธรรม พระทำ เพื่อชีวิตดีงาม #3