“ทำไมต้องสร้างพระวิทยากร… เพราะการสร้างพระคือหัวใจของการเผยแผ่ ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมหาศาล” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

“โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร”
ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทำไมต้องสร้างพระวิทยากร 

เพราะการสร้างพระคือหัวใจของการเผยแผ่ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมหาศาล

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  เป็นเวลากว่าสิบปีที่เราทุ่มเทสร้างพระวิทยากรเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความทุกข์ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และนี่คือการทำงานตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสร้างพระนักเผยแผ่ที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น เพราะกำลังพระสงฆ์ พระนักเผยแผ่หนึ่งรูปสามารถไปช่วยคนทุกข์ได้เป็นสิบเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้านๆ คน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องสร้างพระนักเผยแผ่ ซึ่งเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เกิดขึ้นโดยการปรารภของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเป็นสำนักงานที่รองรับการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ  ต่อมาได้มีมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๒/๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุน  การดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ผลงานการทำงานของพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ จึงเป็นการทำงานทั้งในแง่สร้างพระวิทยากรรุ่นใหม่  และเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเยาวชนในทั่วทุกพื้นที่โดยอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปี๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ และการพัฒนานั้นมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการทำงานหลายภาคส่วน และที่นำมาสรุปไว้ในที่นี้เป็นแค่บางส่วน คือ

“โครงการค่ายคูณธรรม-จริยธรรม” ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

๑. การพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรรุ่นใหม่

  เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ และการเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ เน้นกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาค ให้มีความสามัคคี อันจะส่งผลให้เครือข่ายการทำงานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาต่อไป  ผ่านโครงการเหล่านี้คือ

ก. โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม 

เป็นโครงการอบรมพระภิกษุสามเณรจากทุกจังหวัดจำนวน ๘๐ รูป เวลาอบรมจำนวน ๑๒ วัน เพื่อเพิ่มทักษะการเข้าค่าย การบรรยาย การจัดกิจกรรม จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สร้างอุดมการณ์ความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ การเขียนโครงการและการเขียนเพื่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  โดยแบ่งเป็น ๒ ภาค

ภาคแรก ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ทั้งการอบรม การบรรยาย การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และการเขียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสามพระยา

ภาคสอง เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างอุดมการณ์ในการเป็นนักเผยแผ่ จัดขึ้นระหว่าง ๓-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

และโครงการฝึกอบรมพระวิทยากร จ.อุบลราชธานี เป็นโครงการอบรมพระภิกษุสามเณรภายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๕๐ รูป เวลาอบรมจำนวน ๑๕ วัน จัดที่วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเผยแผ่ด้านต่างๆ

ข. โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรด้านการสื่อสารและด้านจิตวิทยา

เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร จำนวน ๔๐ รูป ระยะเวลาด้านสื่อสาร ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และด้านจิตวิทยา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้มีความสามารถด้านการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค การสร้างสื่อ การถ่ายรูป และการพัฒนาด้านจิตวิทยากระบวนการที่เน้นความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางจิตวิทยาสมัยใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมเชิงจิตวิทยาที่ประยุกต์เข้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม” ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

อีกทั้งมีโครงการอบรมพระธรรมทูต  โดยร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอบรมตามหัวข้อว่า “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม”  ตามหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต แก่ผู้เตรียมตัวเป็นพระธรรมทูตที่คัดมาจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเผยแพร่ผ่านการฝึกเทคนิคการฟัง การคิด การถาม และการบันทึก จำนวน ๓๐ รูป ระยะเวลาอบรม ๓ วัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสรุปให้เห็นภาพการทำงานสร้างพระวิทยากรซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานเผยแผ่และการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกด้านเลยทีเดียว

ทำไมต้องสร้างพระวิทยากร 

เพราะการสร้างพระคือหัวใจของการเผยแผ่

ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมหาศาล

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ผู้เขียน