จดหมายถึงพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ “เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

จดหมายถึงพระพุทธเจ้า…

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๑

“เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา”

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

การทำงานเผยแผ่ของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เกิดขึ้นได้อย่างไร อาตมาคงต้องเล่าถึงเรื่องนี้ก่อน พระบาทแรกที่พระพุทธองค์ก้าวลงจากวัชรอาสน์ อันเป็นบัลลังก์แห่งพระองค์ผู้มีชัยไม่พ่ายแพ้ งานเผยแผ่ก็เริ่มต้นขึ้นที่นั่น

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

และนั่นคือสิ่งที่อาตมาอยากเล่าถวายพระพุทธองค์

พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในดินแดนที่ชื่อว่าชมพูทวีปสองพันหกร้อยกว่าปี และครั้งที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกทั้ง ๙ สาย พระธรรมทูตสายที่ ๘ จึงได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน

จะเห็นว่าที่พระพุทธศาสนาอยู่ได้มาอย่างยาวนาน หรือมั่นคงเป็นปึกแผ่นและเผยแผ่ไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน หัวใจสำคัญมาจาก “การทำงานเผยแผ่ของพระพุทธองค์”

ถ้าเรามามองย้อนดูจุดเริ่มต้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นปฐมเหตุให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันก็คือ “ก้าวแรกที่พระพุทธองค์ก้าวย่างออกมาจากพุทธคยาไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ จึงได้ออกเดินทางจากใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันคือสารนาถ) เมืองพาราณสี  ระยะทางห่างกันกว่าสองร้อยกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าสิบกว่าวัน เพื่อไปเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของโลก ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือที่เรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ว

เหตุการณ์ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการทำงานเผยแผ่ของพระพุทธองค์ ถ้าเราถอดบทเรียนในเหตุการณ์นี้

โดยสรุปพบว่า

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ประการที่หนึ่ง “เดินเข้าหา” เพื่อให้ได้หัวใจ
ย่างก้าวแรกที่เดินออกจากพุทธคยานั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานเผยแผ่พระพุทธองค์ เป็นการเดินเข้าไปหา เข้าถึง และเข้าใจเพื่อจะมอบธรรมอันประเสริฐให้กับเหล่าพุทธบริษัท

ประการที่สอง “นั่งจับเข่าคุยกัน” เพื่อให้หัวคิด
เมื่อเดินเข้าไปหา เข้าถึง และเข้าใจ เปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาธรรม เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทำกับปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

กระบวนการที่พระพุทธเจ้าใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า “กระบวนธรรม” หรือที่เข้าใจกันในปัจจุบันคือ “พระวิทยากรกระบวนธรรม” หมายถึง พระวิทยากรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ธรรมะอย่างมีส่วนร่วม เน้นประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าบรรยายให้ฟัง ซึ่งเป็นแนวทางของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามที่ใช้กระบวนนี้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาเกือบ ๒๐ ปี

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. (นามปากกา “กิตติเมธี” )

สำหรับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เป็นกลุ่มพระวิทยากรที่สานต่ออุดมการณ์แนวคิดกระบวนธรรมของพระพุทธองค์ ได้ทำหน้าที่เป็นพระนักเผยแผ่ และพระนักเขียน ที่รู้จักกันดีในสังคมอยู่แล้ว

เช่น พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ (นามปากกา “ชุติปัญโญ” ),พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. (นามปากกา “กิตติเมธี” ) และอีกหลายรูปคือ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร),ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.นครปฐม, พระมหาคลองธรรม ธมฺมาโภ ป.ธ.๙,ดร.(ลาสิกขา), พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร. ทำงานเผยแผ่อยู่บนดอยกับชาวเขา จ.เชียงใหม่ และ พระอาจารย์ยุทธนา รมณียธมฺโม

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.
พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ (นามปากกา “ชุติปัญโญ” )

และเป็นที่รู้จักกันของชาวพุทธทั่วโลกซึ่งท่านเคยทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในยุคเริ่มก่อตั้งกลุ่มคือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙ (ปัจจุบันพระเมธีวชิโรดม) นามปากกา ว.วชิรเมธี เป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ, และมีพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในยุคนั้น

ณ ปัจจุบันนี้มีพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. (นามปากกา “ธรรมรตา”) เป็นประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำหรับอาตมานั้นเป็นรุ่นลูกศิษย์ หรือรุ่นที่ ๓ ที่ได้เข้ามาทำงานในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๑

“เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา”

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน

ที่มา :www.manasikul.com