กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม + โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) ๒๕๕๘

VDO แห่งความทรงจำที่ดีงาม พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ร่วมกับสหปฏิบัติ ได้จัดอบรมค่ายคุณธรรม พุทธธรรมนำชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ขอบคุณอนุโมทนาพระมหาอาณัติ อคฺคญตเมธี (คิมหันต์ เพื่อชีวิตดีงาม) ที่ได้เมตตาตัดต่อVDOนี้ขึ้นเพื่อสื่อสารความดีงาม