ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อความงามและความดี  ที่มีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากพระนิสิตจิตอาสา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่น ๑๒ และ รุ่น ๑๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จากการเรียนรู้เนื้อหาวิชาจิตวิทยาพระพุทธศาสนา  สู่การกตระหนักรู้เนื้อแท้แห่งใจ  ถึงการตื่นรู้เนื้อในแห่งธรรม  ด้วยกระบวนการที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตร พอๆ กับกระตุกให้คิดด้วยโยนิโสมนสิการ  เริ่มต้นศึกษาจากอาจารย์โสรีช์  โพธิแก้วและได้รับการฝึกทักษะต่อจากอาจารย์วีณา เนาวลักษณ์

        ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔  ธรรมะจัดสรร  พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญได้รับนิมนต์ให้จัดค่ายธรรมะสำหรับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  จึงประสานให้พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  ออกแบบหลักสูตร  และจัดกระบวนการฝึกอบรมบนฐานของไตรสิกขา  โดยประยุกต์ใช้กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม  เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง  นั่นนับเป็นก้าวแรบนทางเพื่อธรรม ในนาม "กลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม" โดยมีพระนิสิตในยุคนั้น ดังนี้

๑. พระมหาพจน์  สุวโจ          ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๒. พระมหากิจการ  โชติปญฺโญ            ป.ธ.๔, พธ.บ., (พุทธจิตวิทยา)

๓. พระมหาลำดวน  วรปญฺโญ              ป.ธ.๕, พธ.บ. (ศาสนา)

๔. พระมหาปราโมทย์  มหาวีริโย           ป.ธ.๖, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

๕. พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ           ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา)

๖. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี           ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๗. พระมหาพีรพงษ์  ปญฺญาโภ      ป.ธ.๔, ศน.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๘. พระมหาวิรัตน์  ญาณาวุโธ               ป.ธ.๗, พธ.บ. (ปรัชญา)

๙. พระมหากาญจน์ สุญาณิโก              ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร)

๑๐. พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี             ป.ธ.๗, พธ.บ. (ปรัชญา)

๑๑. พระมหารัศมี  ชุติโก                      ป.ธ.๓, ศน.บ. (ปรัชญา)

๑๒. พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ      ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๑๓. พระวัชรินทร์ ปญฺญาวุโธ    ป.ธ ๑-๒, วศ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๑๔. พระยุทธนา  รมณียธมฺโม               น.ธ.เอก, พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

๑๕. พระมหาวันชัย  ธมฺมชโย               ป.ธ.๓, พธ.บ. (อังกฤษ)

๑๖. พระมหาคลองธรรม ธมฺมาโภ          ป.ธ.๙, ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

๑๗. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย              ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร)

๑๘. พระมหานภันต์  สนฺติภทฺโท           ป.ธ.๙, ศษ.บ. (มัธยม-ภาษาไทย)

              ในปี พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดอบรม "เครือข่ายค่ายผู้นำยุวชนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย" จนเกิดชื่อค่ายDEAR Campย่อมาจากDhamma Education As Revolution Camp แปลเป็นไทยว่า ค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และทางกลุ่มยังใช้อบรมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น "กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม" และได้มีการเขียนปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยม คือ

" ปรัชญา (Philosophy) กลุ่มว่าพัฒนาตน  ด้วยการช่วยคนพัฒนา "

" วิสัยทัศน์ (Vision) คือกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  เป็นองค์กรต้นแบบด้านพุทธจิตอาสา  มุ่งพัฒนาคนและสังคม  ด้วยกระบวนการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  และกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม "          

                 ค่านิยมร่วม (Shared Value)

  F = Faith oriented  ได้หัวใจ (ศรัทธา)

 B = Based on wisdom  ให้หัวคิด (ปัญญา)

 L = Learning from network สร้างเครือข่าย

         เพื่อชีวิตดีงาม (กัลยาณมิตตตา)

.......................................................................................................

                  ในปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ทางกลุ่มได้เปิดอบรมหลักสูตร "หลักสูตร Fa for D (Facilitator for Development of Decency)      "วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม" อบรมพระวิทยากรที่สนใจ  และร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดอบรมพระวิทยากรอบรมโครงการพระวิทยากรกระบวนการพัฒนางานกระบวนธรรม ทั้งหมด ๔ รุ่นต่อมาได้พัฒนาเป็นกลุ่ม "พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้" และอบรมประชาชนและเยาวชน จำนวน ๑๒๐ กว่าข่าย ภายใต้ชื่อหลักสูตร “ดีมั่นใจ ใต้มั่นคง” มีจุดเน้นเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ผ่านการฟังบรรยาย (สุตมยปัญญา) การพินิจชีวิตตน (จินตามยปัญญา) และการทำกิจกรรม (ภาวนามยปัญญา)ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ในรูปแบบการสนทนาธรรม (ธรรมสากัจฉา) โดยกัลยาณมิตรผู้ทำให้รู้เกิดการรู้คิด (โยนิโสมนสิการ) ที่มีทั้งพระวิทยากรจากส่วนกลาง พระธรรมทูตในพื้นที่ และเพื่อนพุทธศาสนิกชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และสร้างเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์ร่วมกันกับเครือข่ายพระธรรมทูตผลผลิตที่คาดหวังคือเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เกิดขวัญ กำลังใจ ได้ข้อคิด มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เกิดเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับเครือข่ายพระธรรมทูต

                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่  วัดสระเกศร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้จัด "โครงการธรรมะเยียวยาใจ"  เป็นการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและให้กำลังใจผู้ประสบภัยไปพร้อมกัน

                 ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน ได้จัดอบรมพระในโครงการ "พระนักเขียน" ทั้งหมด ๓ รุ่น และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้จัด "พระนักเขียน ๔ ภาค" เพื่อสร้างพระนักเขียนที่สามารถเขียนบทความธรรมะ สกู๊ปข่าว โดยได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ "หน้าต่างศาสนา" ทุกวันเสาร์ดูแลโดยพระมหา ดร.ขวัญชัย  กิตฺติเมธี

                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน  จัดโครงการบรรยายธรรม “โครงการคนดี องค์กรสุจริต เพื่อชีวิตดีงาม”แก่องค์รัฐและเอกชน เพื่อบุคลากรในองค์กร  ได้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งมีทัศนคติที่เป็นบวกในการทำงาน และการดำเนินชีวิต สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล

                  ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการ "วิทยากรแกนธรรม นำป้องปรามการทุจริต" อบรมพระและชาวพุทธในหลักสูตร Fa for D (Facilitator for Development of Decency)"วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม"  และร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำศาสนาเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างความสมานฉันท์” 

                  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน ได้รับเชิญจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัดร่วมเป็นพระวิทยากรและจัดรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม

                 ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์สวนโมกข์กรุงเทพ และโทรทัศน์สีช่อง ๗ จัดโครงการ “วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม นำยุคดิจิทัล”

.......................................................................................................

                  ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมพระวิทยากรจากทั่วประเทศภายใต้ "โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม" ภายใต้หลักสูตร "พระวิทยากรกระบวนธรรม" เพื่อให้พระวิทยากรมีศักยภาพ อุดมการณ์ในการทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสร้างเครือข่ายการทำงานให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยมีของพระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ออกแบบหลักสูตรการอบรม  พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) พระครูศัพทสุนทร (กิจการ โชติปญฺโญ) เป็นที่ปรึกษา และพระมหา ดร.ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย เป็นผู้บริหารโครงการ

                   ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิทยากร  ๙๙ รูปเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ

                  จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระวิทยากร : การเรียนรู้กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยกระบวนการ Drama Therapy & Photo and VDO Therapyโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลีอย่าง  VALENTINA FORTUNATI BARLACCHI, Ph.D.in Psychology และ PIERLUCA SANTORO, Ph.D. in Psychotherapist พร้อมด้วย รศ.ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์ Ph.D.in Experimental Psychologyสมาชิกของคณะกรรมการจิตวิทยาประยุกต์นานาชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางจิตวิทยาสมัยใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมเชิงจิตวิทยาที่ประยุกต์เข้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

                   ร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอบรมตามหัวข้อว่า “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม”  ตามหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต แก่ผู้เตรียมตัวเป็นพระธรรมทูตที่คัดมาจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเผยแพร่ผ่านการฝึกเทคนิคการฟัง การคิด การถาม และการบันทึก

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

ยังทำงานในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งด้านการอบรมธรรมะ

  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการพุทธธรรมและจิตวิทยา

ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตนและสังคม