หนังสือ

หนังสือสวดมนต์

เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ใช้สวดมนต์ในค่ายอบรมธรรมะประจำกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

จิตวิทยาของความดับทุกข์

บทวิจารณ์หนังสือ              (Book Review)                  กองบรรณาธิการผู้เขียน, นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช,สำนักพิมพ์ต้นบุญ, พิมพ์ครั้งที่ 2,กรุงเทพฯ, 2554.