คลังความรู้

1 2 3 23

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.

29 พฤศจิกายน 2020 ท่ามกลางป่า ขุนเขา ลำเนาพฤกษ์…
24 กรกฎาคม 2020 “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี
24 กรกฎาคม 2020 ๙๒ ปี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ รำลึกชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) สานต่อปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก … โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ) “โลกสวยด้วยธรรม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนที่ ๒) สื่ออย่างไรให้คนคลายทุกข์ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนที่ ๑) ภาษาใจคือหัวใจการสื่อสาร โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 เล่าสู่กันฟังวันที่ “พาพระวิทยากรกลับบ้าน” (ตอนจบ) ในร่มเงาพระพุทธศาสนา เราทุกคนล้วนเป็นญาติกัน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 เล่าสู่กันฟังวันที่ “พาพระวิทยากรกลับบ้าน”เพราะพ่อแม่คือนักเสียสละคนสำคัญ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
24 กรกฎาคม 2020 “พระธรรมทูต” ต้องมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา สามารถสื่อสารผ่านเรื่องโลกๆ ไปสู่โลกุตตระได้ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

พระมหาประสิทธิ์ ญานปฺปทีโป ดร.

21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๖ “จิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ” และวิเคราะห์ฎีกา ๖๗๘๒/๒๕๔๓ กรณีลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูป พร้อมเสนอการแก้ไขปัญหา ม. ๒๙ พรบ คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๕ “วิพากษ์ แนวคิดการสละสมณเพศ มาตรา ๒๙ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กับกรณีรัฐมนตรีฯ ให้สัมภาษณ์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๔ “พูดแทนคณะสงฆ์ งบอุดหนุน พศ.พระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๓ “การใช้ดุลยพินิจให้สละสมณเพศ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๒ “การลาสิกขาตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
21 ตุลาคม 2020 บทความพิเศษ ตอนที่ ๑ “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” กับ “พระพิมลธรรมโมเดล” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
24 กรกฎาคม 2020 “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม